Dagsorden for generalforsamling den 11. februar 2017 ser således ud:

Dagsorden: 1 Valg af dirigent
  2 Formandens beretning
  3 Fremlæggelse af kontrolleret regnskab og Status
  4 Fremlæggelse af budget for det kommende år
  5 Indkomne forslag
  6 Valg af kasserer Bent Jensen modtager genvalg
  7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jonna Mathiassen og Jan Lynggaard modtager genvalg
  8 Valg af 2 suppleanter.
  9 Valg af 2 revisorer
  10 Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  11 Eventuelt
     
    Under generalforsamlingen var klubben vært ved en øl/vand.
    Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. januar 2017